Välkommen! På den här webbsidan finner du information och länkar till olika medicinska tidskrifter och artiklar. Vi fokuserar på att dela material som har sitt ursprung i olika vetenskapliga studier och går även djupare in på de olika tidskrifterna och deras inriktning. Om du vill veta mer om medicinsk forskning kan denna hemsida vara en bra startpunkt för vidare fördjupning och läsning i olika forskningsdatabaser och tidskrifter.

De vetenskapliga tidskrifterna och dess artiklar är viktiga för forskarvärlden i stort så att många kan läsa och fortbilda sig. Som forskare eller praktiker inom medicin är det viktigt att hålla sig uppdaterad med vad som händer på forskningsfältet och de vetenskapliga artiklarna är som själva navet i all vetenskaplig metodik. Utan dokumentation i form av en artikel är det omöjligt att återskapa experiment och studier för att se om teorierna håller. Vetenskapliga artiklar håller olika kvalitet och många tidskrifter tar endast in artiklar som blivit noggrant granskade av oberoende experter. För att en studie ska vara bra är det särskilt viktigt att metoden är noggrant genomtänkt och utförd. De interventioner som man väljer att genomföra ska vara relevanta och mäta det som man faktiskt vill mäta. Något annat som man måste ta i beaktande är olika felkällor, till exempel att instrument kan vara olika bra på att mäta det de ska.

Tidskrifter nationellt och internationellt

Vi presenterar olika tidskrifter inom det medicinska området från Sverige samt internationellt. Du kan läsa mer om de olika tidskrifternas inriktning och något om deras historia och tradition. Vi listar exempelvis de största och mest inflytelserika medicinska tidskrifterna i världen såsom Nature, Science och The lancet, och även skandinaviska och svenska tidskrifter som Acta Orthopaedica, Läkartidningen och Medicinsk vetenskap. Du kan hitta information om tidskrifter som riktar sig till forskare och yrkesverksamma men också populärvetenskapliga sådana som riktar sig till allmänheten.

Aktuell forskning

Här kan du också läsa mer om aktuella studier från forskare runt om i världen. Till exempel kan du lära dig mer om forskning inom det spännande området spel. Vi presenterar artiklar från olika tidskrifter som berör tv-spel, datorspel och andra typer av spel och hur dessa kan vara användbara exempelvis vid inlärning. Du kan även läsa mer om schackspelandets effekter på hjärnan och om hur spel kan vara nyttigt vid rehabilitering. Ett annat fenomen som vi skriver om är livestreaming och vi presenterar forskningsartiklar som behandlar detta ämne inom allt ifrån zoologi till kirurgi.