Spel är något roligt som de allra flesta vill ägna sig åt ibland och det är också intressant ur många aspekter när det kommer till forskning. Spel och spelande har studerats inom den vetenskapliga forskningen inom många olika fält. Det finns exempelvis forskning om hur spel kan användas för att underlätta rehabiliteringen vid olika sjukdomar och skador, och det har också forskats på hur spelande påverkar hjärnan.

De allra flesta människor ägnar sig åt lek och spel i någon form och det är ett naturligt sätt att göra livet lite roligare. Det finns till och med ett begrepp som heter ”den lekande människan” och det myntades av kulturhistorikern Johan Huizinga. Han menar att leken är grunden till kultur och att det är leken som gör oss mänskliga. Och visst är det så att leken är viktig både för att lära sig nya saker, att stimulera hjärnan och också för att ha något att göra tillsammans med andra. Att spela Bingo.com Live Blackjack är ett trevligt sätt att umgås och är dessutom stimulerande då man måste tänka strategiskt.

Kan underlätta inlärning för högskolestudenter

Att kombinera nytta med nöje är något som man har testat på flera håll runt om i världen. Vid Uppsala universitet har läkarstudenter börjat använda sig av en app med frågesport för att underlätta inlärningen, enligt Läkartidningen 2016. Ett bra spel gör dig motiverad till att fortsätta och försöka slå dina egna rekord, och att stimulera till inlärning på det här sättet är troligtvis mycket effektivt. Det har även gjorts studier som tittar på just det här. I en av dem har man studerat spel i samband med vetenskapliga studier. Studien som publicerades 2018 av Brown et al heter ”Current climate for digital game-based learning of science in further and higher education” och där myntas begreppet ”DGBL”. Det står för ”digital game based learning”, vilket betyder ungefär digitalt spelbaserat lärande och i studien kom man bland annat fram till att äldre studenter föredrog strategiska spel med intellektuella utmaningar. I studien tittade man bland annat på spelet ”CD4 hunter” som handlar om virus och smittsamma sjukdomar. Ett annat exempel är datorspelet ”Foldit” som handlar om biokemi och molekylärbiologi. Man tittade även på simulatorspel såsom laboratoriespelet ”Meta!Blast” där man kan labba med medicinsk genetik.

Schackspelets effekter på hjärnan

Forskare har inte enbart varit intresserade av att dra slutsatser om spel som en aspekt vid inlärning, utan också om spelandets effekter på hjärnan. En brasiliansk studie skriven av Franklin et al som publicerades 2020 fokuserade på hur schackspel påverkar hjärnan. Forskarna gick igenom mängder av artiklar som behandlar ämnet för att se om de kunde dra några slutsatser. I artikeln beskrivs flera studier där man har undersökt till exempel hur schackspelande påverkar uppmärksamhet och planeringsförmåga hos skolbarn. De barn som hade ägnat sig åt schack under ett års tid uppvisade förbättrade förmågor inom dessa områden, jämfört med barn som istället hade fått spela fotboll och basket. I andra studier har man undersökt om schackspel skulle påverka den matematiska förmågan hos barn och där kan man inte se någon koppling, enligt den brasilianska översiktsstudien.

Spel som underlättar vid rehabilitering

Det finns många sjukdomstillstånd där patienterna måste träna upp sin motorik, exempelvis efter ett slaganfall och andra neurologiska skador. Medan mycket av den sedvanliga rehabiliteringen går ut på övningar, träning på gym och att öva på vardagliga aktiviteter tillsammans med en terapeut har det även forskats på om spel kan underlätta på olika vis. Till exempel har det forskats om huruvida spel kan hjälpa personer som har haft stroke. I studien som publicerades 2016 i den vetenskapliga tidskriften The lancet fick försökspersonerna spela antingen kortspel, bingo eller på spelkonsolen Wii. Forskarna ville jämföra de gamla fysiska spelformerna med de nya digitala sätten att spela på och de kom fram till att det inte spelade någon roll vilken aktivitet man ägnade sig åt. Samtliga grupper fick en förbättrad motorik oavsett spelform.

Nyttan med TV-spel

Många gånger ses spelande enbart som ett nöje. Men många vetenskapsmän har studerat spelande och kommit fram till att det också finns många fördelar med att spela. Till exempel kan kontrastseendet bli bättre och man kan få lättare att fokusera i en miljö med många distraktioner, enligt en artikel i Psychology today. Dessutom lär TV-spel kunna förbättra den exekutiva funktionen och simultankapaciteten med mera. Kanske vi också kan komma att få se fler studier om hur spel kan förbättra den fysiska förmågan. Nyligen har man exempelvis i olika studier studerat hur virtual reality-spel kan underlätta för kirurger som ska lära sig att operera.